ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ T.K ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου και στο κατάστημα Αλέξανδρου Παπαλεξίου, σήμερα την 7-4-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τΑ) Γενική Συνέλευση κατοίκων & δημοτών της Τ.Κ., ύστερα από την αριθ. 3/26-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο, στον Δήμαρχο Δωρίδος, στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Λιδωρικίου & δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. της Δ.Ε. & του Δήμου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

Ενημέρωση & συζήτηση για τα χρονίζοντα προβλήματα της Τ.Κ. Μαλανδρίνου

Πριν από την έναρξη της συνέλευσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα όλα ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Μανιτάρας Θεοχάρης Κανένας
2. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
3. Ρήγας Αλέξανδρος

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Μπάκας Ευθύμιος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Καπεντζώνης & περίπου σαράντα (40) δημότες & κάτοικοι της Τ.Κ. Μαλανδρίνου.
Ο Αντιδήμαρχος μας είχε ενημερώσει πως λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης εκτός Δήμου δεν θα μπορούσε να είναι παρών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της Γ.Σ. και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση & συζήτηση για τα χρονίζοντα προβλήματα της Τ.Κ. Μαλανδρίνου

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. αφού ευχαρίστησε άπαντες για την παρουσία τους & ανέφερε πως σκοπός του Τ.Σ. ήταν & είναι κυρίως η αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε θέματα ύδρευσης, φωτισμού & αποκομιδής των σκουπιδιών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά & η προάσπιση των συμφερόντων της Τ.Κ., ξεκίνησε κάνοντας ενημέρωση των παρισταμένων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τ.Κ. απευθυνόμενος προς τον παρόντα Δήμαρχο να δώσει τις ανάλογες απαντήσεις, ως εξής:

Α) Θέματα ύδρευσης : Το χρόνιο πρόβλημα της επαρκούς υδροδότησης της Τ.Κ. σε σχέση με την παροχέτευση νερού & στο Κατάστημα κράτησης Φυλακών Μαλανδρίνου, με αποτέλεσμα ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα να είναι εντονότερο λόγω προσέλευσης ετεροδημοτών στην Τ.Κ..
Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχουν προβλήματα στους αυτοματισμούς των διυλιστηρίων τα οποία επιδιορθώνονται προσωρινά χωρίς να γίνετε η ανάλογη συντήρηση & έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό & στην μη σωστή διαχείριση των γεωτρήσεων.
Δεν έχει γίνει καθαρισμός κατά το τρέχον έτος των δεξαμενών ύδρευσης και ζητήθηκε η διάθεση από το Δήμο του βυτιοφόρου οχήματος που διαθέτει για να συνδράμει στον καθαρισμό τους. Ο Πρόεδρος επίσης ανέφερε πως κατά τα τελευταία χρόνια δεν έχει ειδοποιηθεί για την παρουσία του στην λήψη δειγμάτων για αναλύσεις νερού του δικτύου ύδρευσης από μέρους του Δήμου.
Ο Δήμαρχος απάντησε για τα ανωτέρω πως ο Δήμος με την ένταξη του στο πρόγραμμα Φιλόδημος θα δοθούν λύσεις στα θέματα ύδρευσης, πως σε συνεννόηση με τον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα ύδρευσης κ. Κ. Υφαντή οι δεξαμενές ύδρευσης θα καθαριστούν άμεσα & πως γίνονται τακτικά αναλύσεις νερού οι οποίες είναι στην διάθεση της Τ.Κ..

Β) Θέματα αποχέτευσης : Για το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης & της δυσοσμίας που επικρατεί ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες & την μη εμφανή επίλυση του, ο Δήμαρχος απάντησε πως μετά & την απένταξη του έργου για την διαχείριση λυμάτων των οικισμών & άλλων Τ.Κ. μέσω παραλίμνιου αγωγού πλησίον της λίμνης του Μόρνου, την αδυναμία διασύνδεσης με τον βιολογικό των Φυλακών Μαλανδρίνου (καθώς ούτε αυτός λειτουργεί & τα λύματα αυτών μεταφέρονται με βυτιοφόρο σε βιολογικούς εκτός Δήμου με ετήσιο κόστος περίπου 1.200.000€), την αδυναμία λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Λιδωρικίου & παρ’ όλες τις προσπάθειες προς όλους τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, συναρμόδια υπουργεία, ΕΥΔΑΠ) δεν κατέστη δυνατόν να έχει τις ανάλογες συναντήσεις ούτε να λάβει τις ανάλογες απαντήσεις, επίλυσης του προβλήματος, σε έγγραφα ερωτήματα του Δήμου.

Γ) Θέματα φωτισμού : Για το πρόβλημα επαρκούς φωτισμού σε διάφορα σημεία της Τ.Κ. αλλά & την καθυστερημένη αντικατάσταση χαλασμένων λαμπτήρων λόγω έλλειψης, ο Δήμαρχος απάντησε για την επίλυση των ανωτέρω πως δεν είναι εύκολο να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου λόγω μη επαρκούς προσωπικού και πως ο Δήμος με δάνειο που θα πάρει από το ΤΠ&Δ, που θα αποπληρώνεται μέσω του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο που έχει εγκριθεί περί αντικατάστασης σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου των λαμπτήρων φωτισμού με λάμπες LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Δ) Θέματα καθαριότητας : Για τα θέματα καθαριότητας της Τ.Κ., της αποκομιδής των απορριμμάτων, τον μη καθαρισμό (πλύσιμο) των κάδων & την ανάγκη τοποθέτησης stop στους κάδους για να μην μετακινούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα ο Δήμαρχος απάντησε : πως γίνεται μια καλή προσπάθεια σε τακτική βάση, του ελλιπούς προσωπικού του Δήμου, για την σωστή & έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, για τον καθαρισμό (πλύσιμο) των κάδων πως παρ’ όλο που ο Δήμος έχει στο δυναμικό του ανάλογο μηχάνημα, αυτό λόγω μη αποκατασταθείσας βλάβης που παρουσίασε δεν λειτούργησε ποτέ & εάν αυτό δεν γίνει εφικτό είναι στον άμεσο προγραμματισμό να γίνει προμήθεια νέου ή να ζητηθεί να ενοικιαστεί ανάλογο μηχάνημα από τον ΦΟΣΔΑ.
Για την τοποθέτηση stop στους κάδους απορριμμάτων ανέφερε πως όπου κριθεί απαραίτητο αυτό είναι στον άμεσο προγραμματισμό του Δήμου.

Ε) Θέμα κατάστασης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο παλιό λατομείο : Στην αναφορά από τον πρόεδρο της Τ.Κ. αλλά & δημοτών πως στο χώρο που εγκαταστάθηκε ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο παλιό λατομείο δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση για την διαμόρφωση-αποκατάσταση του παραβάλλοντος χώρου για λόγους υγιεινής & αισθητικής αλλά & αποφυγής όποιων επιπτώσεων για τον Δήμο, να γίνει συγκέντρωση & καθαρισμός των μπαζών & περίφραξη του χώρου, ο Δήμαρχος απάντησε πως το γνωρίζει & πως σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ και την σύνταξη της σχετικής μελέτης είναι στο πρόγραμμα να γίνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΣΤ) Θέματα καθαρισμού αγροτικών δρόμων & οδικού δικτύου από μηχανήματα του Δήμου : Στην αναφορά από τον πρόεδρο της Τ.Κ., της μη ύπαρξης σωστού σχεδιασμού & αδυναμίας από μέρους του Δήμου με μηχανήματα του, όποτε έχει ζητηθεί από την Τ.Κ. (σημειωτέον ότι τα δυο τελευταία χρόνια δεν διατέθηκε στην κοινότητα κανένα μηχάνημα ούτε για μια ημέρα) για καθαρισμό αγροτικών δρόμων & συντήρηση υποδομών της κοινότητας, ο Δήμαρχος απάντησε πως γίνετε στο μέτρο του δυνατού με τα λίγα μηχανήματα αλλά & τους χειριστές που έχει προσπάθεια να καλυφθούν οι αναφερόμενες ανάγκες ενώ την περίοδο αυτή έχει ανατεθεί σε ιδιώτη η συντήρηση των αγροτικών δρόμων.

Ζ) Θέμα αυθαίρετης βόσκησης ζώων : Στην αναφορά από τον κ. Κων/νο Λιασή κάτοικο της Τ.Κ. για την εισαγωγή ανεπιτήρητων ζώων εντός των οικισμών που μαστίζει έντονα όλη την Δ.Ε. Λιδωρικίου αλλά & την Τ.Κ. σε μικρότερο βαθμό, ο Δήμαρχος απάντησε πως ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια με αποφάσεις του Δ.Σ. αλλά & με επιβολή προστίμων στους παραβάτες προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα & ανέφερε πως πλέον ο Δήμος εντασσόμενος σε πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων & ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο διαχειρίζεται καλύτερα πλέον το αναφερόμενο πρόβλημα.

Η) Θέμα λειτουργίας & προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς της Τ.Κ. : Στην αναφορά από τον πρόεδρο της Τ.Κ. για την λειτουργία & προμήθεια του εξοπλισμού της παιδικής χαράς της Τ.Κ., πως παρ’ όλο που είχε προταθεί να προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού από έσοδα που αναλογούν στην Τ.Κ. & είναι εξασφαλισμένη η απαιτούμενη πίστωση προ τριετίας, ο Δήμαρχος απάντησε πως όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Φιλόδημος για να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα όργανα & να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να επαναλειτουργήσουν, κάτι που προβλέπεται να γίνει πολύ σύντομα.

Θ) Θέμα υλοποίησης τεχνικού προγράμματος της Τ.Κ. Μαλανδρίνου: Στην αναφορά του προέδρου της Τ.Κ. για την αδυναμία του Δήμου για σύνταξη μελετών προκειμένου να υλοποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα για την εκτέλεση έργων στην Τ.Κ. αφού για τις δυο δημοτικές περιόδους δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 1/10 των προτεινόμενων έργων μας, ο Δήμαρχος απάντησε πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπάρχον ελλιπές προσωπικό (3 μηχανικοί) καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να καλύψει όλες τις Δ.Ε. του Δήμου. Έχει ζητηθεί η συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών αν & αυτό δεν μπορεί να δώσει λύση σε όλα τα θέματα. Ανέφερε επίσης πως με το πρόγραμμα κινητικότητας (αποσπάσεις, μετατάξεις υπαλλήλων) αλλά & νέες προσλήψεις που έχει αιτηθεί ο Δήμος ευελπιστεί να επανδρωθεί η Τεχνική Υπηρεσία με επαρκές προσωπικό. Πέραν όλων των άλλων ανέφερε πως οι αλλαγές που προέκυψαν με Νόμους του Κράτους για αναθέσεις έργων, μελετών κ.λ.π. θέματα δυσχεραίνουν την λειτουργία της.

Ι) Θέματα απόδοσης ανταποδοτικών εσόδων που αναλογούν στην Τ.Κ. : Στην αναφορά του προέδρου της Τ.Κ., πως παρ’ όλο που στην Τ.Κ. αναλογεί απόδοση ενός σεβαστού ποσού από ανταποδοτικά & άλλα έσοδα & δεν γίνετε σωστή διαχείριση από μέρους του Δήμου αν και όλα τα χρόνια αναφέρεται πως κλείνει τις οικονομικές χρήσεις του με μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο, ο Δήμαρχος απάντησε πως το σχετικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό καθώς ο Δήμος από τα αναφερόμενα έσοδα «μπαίνει μέσα» κατά 500.000€ περίπου από ανεξόφλητα καθώς από τις Τ.Κ. του Δήμου (55) δώδεκα (12) είναι πλεονασματικές & σαράντα τρεις (43) ζημιογόνες. Παρ’ όλα αυτά κρίνει πως γίνετε μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
Απαντώντας ο Πρόεδρος είπε ότι εάν είχαν γίνει οι παρεμβάσεις που επανειλημμένα έχει ζητήσει και η αποκατάσταση των ζημιών στους αυτοματισμούς πέραν της αποφυγής των διακοπών υδροδότησης είναι σίγουρο πως για την Τ.Κ. θα είχε προκύψει κάθε χρόνο πλεόνασμα ανταποδοτικών εσόδων.
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος ζήτησε να αναγραφεί επίσης στα πρακτικά να τεθεί ερώτημα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εάν μπορεί να γίνει συμψηφισμός των εσόδων που εισπράττει ο Δήμος από τα Λατομεία Δωρίδος για να γίνει προμήθεια υλικών-για εργασίες ή έργο στην Τ.Κ.

Κ) Θέμα μίσθωσης ισογείου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ.: Στην αναφορά του προέδρου της Τ.Κ. για την καθυστέρηση που έχει προκύψει στην διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου χώρου, ο Δήμαρχος απάντησε πως μετά την διενέργεια της πρώτης δημοπρασίας (που κατέστη & άγονη) διαπιστώθηκε έλλειψη σχετικής άδειας & έπρεπε να γίνει νομιμοποίησης παράνομης κατασκευής για την ψησταριά κάτι που έγινε, & έτσι θα προχωρήσει άμεσα εκ νέου η διαδικασία εκμίσθωσης (επαναληπτική δημοπρασία).
Ο Πρόεδρος είπε ότι ουδέποτε ζητήθηκε από την ΤΚ η διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου κτίσματος ή έλαβε γνώση για την διαδικασία που ακολουθούσε ο Δήμος παρότι στο ίδιο διάστημα τόσο ο ίδιος, η ΤΚ με αποφάσεις της αλλά και πολλοί δημότες μας ζητούσαμε την εκμίσθωση του καταστήματος. Εάν υπήρχε πρόβλημα με την ύπαρξη αυθαιρέτου κτίσματος θα έπρεπε να ενημερωθεί η ΤΚ για την κατεδάφισή του και την άμεση επίλυση του όλου θέματος. Παρά ταύτα σήμερα και πάλι ζητάμε και ήδη έχουμε προβεί στην λήψη απόφασης της ΤΚ περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκμίσθωσης (διενέργεια 2ης επαναληπτικής) χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Τέθηκαν επίσης προς τον Δήμαρχο από δημότες τα εξής ερωτήματα – αιτήματα:

Λ) Θέμα συνέχισης του έργου χάραξη & διάνοιξη δρόμου Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι : ο Δήμαρχος απάντησε πως το εν λόγω έργο καθώς ο δρόμος αποτελεί εθνική οδός είναι της Περιφέρειας & από εκεί δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες τροποποίησης της χάραξης.

Μ) Θέμα καθυστέρησης μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής : Για το θέμα καθυστέρησης μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής που υπάρχει στο κοινοτικό κατάστημα στο κοινοτικό ιατρείο για να λειτουργήσει ο εξοπλισμός που υπάρχει (Η/Υ & εκτυπωτής) με σύνδεση internet προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον αγροτικό ιατρό να εξυπηρετήσει δημότες της Τ.Κ. για την συνταγογράφηση φαρμάκων & διαγνωστικών εξετάσεων, παρ’ όλο που το έχει αιτηθεί τόσο η Τ.Κ. πλέον των δυο ετών όσο και οΠρόεδρος της Πολιτιστικής Κίνησης, από τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Λιδωρικίου, ο Δήμαρχος απάντησε πως θα ενημερωθεί & θα κινήσει άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά.

Ν) Θέμα αποκατάστασης – συντήρησης Λαογραφικού Μουσείου : Σε ερώτηση εάν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης – συντήρησης του Λαογραφικού Μουσείου με χρήματα του Δήμου ο Πρόεδρος είπε ότι τόσο για το κτίριο του Λαογραδικού Μουσείου όσο και για το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου έχει προταθεί από την Τοπική Κοινότητα η εκτέλεση έργου με δαπάνη 10.000 ευρώ για το κάθε ένα και ως παραπάνω ζητάμε την υλοποίησή τους.

Ξ) Θέμα αντικατάστασης πινακίδων – προσθήκης νέων πινακίδων : Ζητήθηκε όπως αντικατασταθούν ή γίνει προσθήκη των εξής πινακίδων: α)από Ερατεινή στον κόμβο πλησίον των σφαγείων να τοποθετηθεί πινακίδα που να δείχνει την κατεύθυνση προς Λιδωρίκι και β) στον κόμβο ανατολικά του χωριού μας να τοποθετηθεί πινακίδα που να πληροφορεί ότι οι φυλακές είναι ευθεία προκειμένου οι ξένοι με την περιοχή οδηγοί να μην μπερδεύονται και διέρχονται μέσα από τον οικισμό μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ