ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας:330 53
Τηλέφωνο:2266022144
Fax:2266022393
e-mail : lidoriki@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση, οι προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Δωρίδος στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για Υποδομές Ύδρευσης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης υπέγραψε σήμερα την Πράξη Ένταξης για χρηματοδότηση με ποσό 3.746.870,98 ευρώ, που αφορά δύο σπουδαία έργα για το Δήμο μας.
Το πρώτο, αφορά τη βελτίωση υποδομών στα Δίκτυα Ύδρευσης. Προβλέπονται δράσεις κατασκευής νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού, από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στις δεξαμενές υδροδότησης των οικισμών.
Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού με αντικατάσταση παλαιών αγωγών, διασύνδεση αγωγών, ενίσχυση διατομών, δημιουργία ζωνών κλπ, με στόχο τη βελτίωση ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
Το δεύτερο, αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Δωρίδος.
Το σύστημα μεταξύ των άλλων, θα ενημερώνει αυτόματα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για:
• Τις διαρροές και βλάβες στο δίκτυο του πόσιμου νερού, με αυτόματο εντοπισμό
• Την ποιότητα και απολύμανση του πόσιμου νερού
• Τις υδατικές ανάγκες ανά περιοχή, με συνεχή μέτρηση σε πραγματικό χρόνο του όγκου του νερού και μηδενισμού των υπερχειλίσεων στις δεξαμενές
• Τη λειτουργική κατάσταση των αντλιών, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
• Την παραβίαση των εγκαταστάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

Με τα δύο αυτά έργα επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχει θέσει ο Δήμος για:
-Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων
-Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εξοπλισμού
-Προστασία της Υγείας
-Βελτιστοποίηση Κόστους Συντήρησης
-Αποτελεσματικότερη Κάλυψη Υδρευτικών Αναγκών
-Αναβαθμισμένη Παροχή Υπηρεσιών.
Ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία αυτή, που οφείλεται εκτός των άλλων, στη στοχοθεσία – όραμα της Δημοτικής Αρχής, τη συστηματική επιτελική δουλειά των αρμόδιων Δημοτικών Συμβούλων και τον επαγγελματισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων.
Ευχαριστεί τέλος τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Προγράμματος «Φιλόδημος», για την συμβουλευτική τους υποστήριξη.