ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Δημοσιεύουμε επιστολή της ομάδας πρωτοβουλίας ανάπτυξης Μαλανδρίνου και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μαλανδρίνου για το θέμα.
Sid. Theocharopoulos
Προς
info@politistikos-malandrino-fyskos.gr
Κοιν.
‘Theocharopoulos Sideris’ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ annataxtiki@yahoo.grdimi30fillou@hotmail.com efthymiadour@gmail.com και 9 ακόμη…

Συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σου στέλνω συνημμένα:
1. Την επιστολή της πρωτοβουλίας προς το ΔΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
2. Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας σε όλους τους συγχωριανούς μας για συμμετοχή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΓΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Και σε παρακαλώ εκ μέρους της πρωτοβουλίας να αναρτηθούν στο site του συλλόγου και να δημοσιευτούν στην εφημερίδα.

ΜΦΧ

Σίδερης

Δρ Σίδερης Π. θεοχαρόπουλος
Γεωπόνος Εδαφολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Reading UK, Ερευνητής Α’
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Κιν.: 6972802558, Τηλ.: 210.2819059/2310.473429, Fax.: 210.2842129/2310489044

Dr Sid P. Theocharopoulos
Agronomist Soil Scientist Researcher
Director of the Institute of Soil and Water Resources
Hellenic Agricultural Organisation-“DEMETER” (ELGO-“DEMETER”)
Mob.: 6972802558, Tel.: 210.2819059/2310.473429, Fax.: 210.2842129/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
Με την παρακάτω πρόσκληση, οι συμπολίτες μας που υπογράφουν την (συνημμένη) επιστολή, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΔ Μαλανδρίνου, και σε συμφωνία επί της αρχής όσον αφορά «τους στόχους και τις αρχές» του Προέδρου και των Μελών του ΔΔ Μαλανδρίνου, σχεδιάζουν να αρχίσουμε την ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ των συγχωριανών μας για την υλοποίηση των στόχων της πρότασης.
Με βάση τους στόχους τις αρχές και τον τρόπο-χρονοδιάγραμμα της πρότασης όπως περιγράφεται στην συνημμένη επιστολή, προς το ΔΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, καλούνται οι συγχωριανοί μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για την ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ των ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ να επικοινωνήσουν με όποιο από τα μέλη που υπογράφουν την επιστολή επιθυμούν, για να ενημερωθούν περισσότερο και να απαντηθούν όποια ερωτήματα υπάρχουν, ώστε από κοινού με GPS και GOOGLE-EARTH MAPS, να οριοθετήσουμε και να αποτυπώσουμε αδαπάνως τις ιδιοκτησίες μας, και σε συνεννόησή με το ΔΔ και τους συγχωριανούς μας που δραστηριοποιούνται στο χωριό να προχωρήσουμε μαζί στην υλοποίηση της πρότασης.
Τα μέλη της πρωτοβουλίας

1. Σίδερης Π. Θεοχαρόπουλος (τηλ. 6972802558)

2. Δημήτρης Ε. Παναγιωτόπουλος (τηλ. 6932255424)

3. Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος (τηλ. 6977357473)

4. Ιωάννης Α. Καραχάλιος (τηλ. 6944840085)

5. Θεοχάρης Α. Θεοχαρόπουλος (τηλ., 6942015338)

6. Κων/νος Ε. Πρωτόπαππας (τηλ. 6942911655)

7. Κων/νος Δ. Τριανταφύλλου (τηλ. 6212934/7666767)

8. Αναστάσιος Α. Κοκκαλιάς (τηλ. 6977774162)

9. Νικόλαος Γ. Βελίας (τηλ. 6948414423)

10. Νικόλαος Α. Καραχάλιος (τηλ. 6949065666)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητά Μέλη,
Συνέχεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών εκτιμήσαμε να απευθυνθούμε και γραπτώς
στο Συμβούλιο σας, ώστε θεσμικά να συζητηθεί, να αναλυθεί να τεκμηριωθεί, να
αποφασισθεί, να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί υπό την σκέπη του Συμβουλίου σας η
πρωτοβουλία μας. Αυτό πάντοτε, με την συμβολή μας και την χωρίς αμοιβή προσφορά
μας, προσωπική, τεχνοκρατική αλλά και με οικονομική ενίσχυση από μέρους μας.
Αυτό εκτός των άλλων για να υιοθετηθεί και υλοποιηθεί η πρότασή μας από Εσάς και
να αποκλεισθούν παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.
Περαιτέρω των όσων έχετε ενημερωθεί από τον Γιάννη Γ. Τσιώτα, θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε και τα εξής:

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ
1.1. Συμβολή στην ολοκληρωμένη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική
ανάπτυξη του ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (πρωτογενής, ίσως δευτερογενής,
τριτογενής τομέας (τουρισμός, αγροτουρισμός κλπ,).
1.2. Ανάπτυξη βασισμένη στην υπάρχουσα τεχνογνωσία των συμπολιτών μας και
όχι μόνο μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ και της αγοράς
1.3. Εξασφάλιση εργασίας σε ανέργους συγχωριανούς μας
1.4. Παροχή τεχνογνωσίας στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
1.5. Παροχή τεχνικής βοήθειας για εξασφάλιση χρηματοδότησης
1.6. Αξιοποίηση των μη σωστά αξιοποιημένων ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
1.7. Διατήρηση-διασφάλιση των ιδιοκτησιών από άμεση ή έμμεση ιδιοποίηση
ή απαλλοτρίωση
1.8. Αναγνώριση, αποτύπωση χωρίς κόστος σε google-earth των ιδιόκτητων
αγροτεμαχίων
1.9. Ενοποίηση γειτονικών ιδιόκτητων αγροτεμαχίων για δημιουργία
επιχειρησιακά βιώσιμων και αξιοποιήσιμων εκτάσεων μέσω καινοτόμων
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με προστιθέμενη αξία και γεωγραφική
αναφορά.
1.10. Προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος από την
υποβάθμιση

2. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ:

2.1. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία να υλοποιηθεί υπό την σκέπη ή σε συνεργασία
με το ΔΔ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
2.2. Εθελοντική συμμετοχή όσων εμπλέκονται
2.3. Βοήθεια-Στήριξη των υπαρχόντων επιχειρήσεων χωρίς αντιπαλότητα,
χωρίς ανταγωνιστικότητα με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις

3. ΤΡΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

3.1. Ενημέρωση του Προέδρου-Μελών ΔΔ Μαλανδρίνου από τα μέλη της
πρωτοβουλίας
3.2. Βελτίωση-Τροποποίηση-Υιοθέτηση της πρωτοβουλίας από το ΔΔ.
3.3. Διαβούλευση της πρότασης με τους συμπολίτες μας (άνεργοι,
επιτηδευματίες κλπ)
3.4. Καθορισμός-ιεράρχηση αξόνων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
3.5. Οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με GPS-google earth κλπ
3.6. Συλλογική αξιοποίηση ενοποιημένων αγροτεμαχίων
3.7. Διαμόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου(business plan)
3.8. Χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού σχεδίου
3.9. Έναρξη της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας
Μετά τα παραπάνω εκτιμούμε ότι θα πρέπει μετά από συνεννόηση να μας ορίσετε μία
συνεδρίαση του ΔΔ ώστε να παρευρεθούμε και να σας ενημερώσουμε πλήρως για
την πρωτοβουλία μας.
Με εκτίμηση
Τα Μέλη της Πρωτοβουλίας τα οποία συμφωνούν με τα παραπάνω και
εξουσιοδοτούν τον Σίδερη Π. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ να υπογράψει την εν λόγω
πρόταση

1. Σίδερης Π. Θεοχαρόπουλος (τηλ. 6972802558)
2. Δημήτρης Ε. Παναγιωτόπουλος (τηλ. 6932255424)
3. Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος (τηλ. 6977357473)
4. Ιωάννης Α. Καραχάλιος (τηλ. 6944840085)
5. Θεοχάρης Α. Θεοχαρόπουλος (τηλ., 6942015338)
6. Κων/νος Ε. Πρωτόπαππας (τηλ. 6942911655)
7. Κων/νος Δ. Τριανταφύλλου (τηλ. 6212934/7666767)
8. Αναστάσιος Α. Κοκκαλιάς (τηλ. 6977774162)
9. Νικόλαος Γ. Βελίας (τηλ. 6948414423)
10. Νικόλαος Α. Καραχάλιος (τηλ. 6949065666)
(*) Προσωρινή Δ/νση Αλληλογραφίας: Χ. Τρικούπη 18, 11146 Γαλάτσι, Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016
Στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου και στο Κοινοτικό Κατάστημα Δημοτικού Σχολείου σήμερα την 04-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 6/29-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Τ.Δ/τος, σύμφωνα με τα άρθρα 94,107 και 119 του Π.Δ.410/1995 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Εξέταση πρότασης της Πρωτοβουλίας Δημοτών ΔΔ Μαλανδρίνου με αριθ. πρωτ. 2/1-2-2016.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (2) ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Μανιτάρας Θεοχάρης Κανένας
2. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
3. Ρήγας Αλέξανδρος
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Μπάκας Ευθύμιος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1/2016
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Μαλανδρίνου είπε:

Επί της αναπτυξιακής πρότασης Μαλανδρίνου της Πρωτοβουλίας Δημοτών ΔΔ Μαλανδρίνου με αριθ. πρωτ. 2/1-2-2016, το Τ.Σ. αφού ανέγνωσε την επιστολή & ύστερα από διαλογική συζήτηση την 26/3/2016 με αντιπροσωπεία των μελών της επί του ανωτέρω εγγράφου της, στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Εισηγείται ομόφωνα

Εγκρίνει καταρχάς την πρόταση σύμφωνα με τους στόχους & τις αρχές αυτής.
Καλούμε τα μέλη της Πρωτοβουλίας Δημοτών ΔΔ Μαλανδρίνου να προβούν στην εξειδίκευση αυτής καθώς & στην κατάρτιση σχεδίου δράσης (business plan), το οποίο σε συνεργασία με το Τ.Σ. να παρουσιαστεί σε Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τ.Κ. Μαλανδρίνου προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τα Μέλη
1.
2.
Μανιτάρας Θεοχάρης
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ