Νεοελληνικός χορός: Το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας Δωρίδας. Χορογένεση και χορογραφία του νεοελληνικού χορού

“Νεοελληνικός χορός: Το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας Δωρίδας. Χορογένεση και χορογραφία του νεοελληνικού χορού”
της Άννας Παναγιωτοπούλου, Τελέθριον 1995

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου Με την παρούσα εργασία εξετάζεται το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας Δωρίδας ως μέρος αυτής της ολότητας, της ενιαίας νεοελληνικής χορευτικής παράδοσης. Πρόκειται για επιτόπια έρευνα, ηοποία διεξάγεται στον ορίζοντα της επιστήμης της Χορολογίας και η οποία εξετάζει το χορευτικό φαινόμενο μιας ομάδας χωριών της Β.Α. ημορεινής περιοχής της επαρχίας Δωρίδας του νομού Φωκίδας στη Στερεά Ελλάδα. Η έρευνα εστιάζεται στη χρονική περίοδο του μεσοπολέμου, χωρίς, όμως, να αδιαφορεί για την πορεί του χορευτικού φαινομένου, στην εν λόγω περιοχή, μέχρι σήμερα. Οι λόγοι που έστρεψαν την έρευνα προς αυτή τη χρονική περίοδο σχετίζονται με τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στην Ελλάδα μετά το 1950, οι οποίες έχουν επιπτώσεις και στην πολιτιστική ζωή. με την εργασία αυτή επιδιώκεται να θεματοποιηθούν προβλήματα του νεοελληνικού χορού, να αποκαλυφθούν δυνάμεις και τάσεις του, ώστε να οδηγηθούμε στην αποκάλυψη του νοήματος το οποίο εγκλείει το φαινόμενο αυτό. Έτσι επιχειρείται μια σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου όπου η εξέταση των μορφολογικών στοιχείων γίνεται στη βάση της θεώρησης ότι ο όρος μορφή εννοεί ενότητα μορφής, δηλαδή μορφή και περιεχόμενο αποτελούν αδιάσπαστη οργανική ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση των στοιχείων του φαινομένου λαμβάνει χώρα στο πνεύμα της διάκρισης και όχι της διάσπασης, δηλαδή δεν επιχειρείται διαχωρισμός των στοιχείων αλλά απλά διακρίνονται και εξετάζονται προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προσέγγιση, εξέταση και κατανόηση των στοιχείων και να αποφευχθεί τυχόν παρερμηνεία και παραποίηση του φαινομένου. Η ανάγκη αυτή, δηλαδή να κατανοήσουμε τα φαινόμενα και να μην τα παρερμηνεύσουμε, να μην τα παραποιήσουμε, έγινε και ο οδηγός της ερευνητικής διαδικασίας. Δηλαδή, η πορεία της έρευνας οδηγήθηκε από τα ίδια τα πράγματα