Διακοπή λειτουργίας Κοινοτικού Καταστήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2013

Στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου και στο Κοινοτικό Κατάστημα Δημοτικού Σχολείου σήμερα την 23-09-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο ύστερα από την 17-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Τ.Δ/τος, σύμφωνα με τα άρθρα 94,107 και 119 του Π.Δ.410/1995 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Διακοπή λειτουργίας Δημοτικού καταστήματος

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (2) ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Μανιτάρας Θεοχάρης 1. Παπαλεξίου Ηλίας
2. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο Σταθόπουλος Ιωάννης υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Διακοπή λειτουργίας Δημοτικού καταστήματος
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17/2013
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.Μαλανδρίνου είπε:
Από τα τέλη Αυγούστου (27/08/2013) έχει διακοπεί η λειτουργία του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ.Μαλανδρίνου, μισθωμένο στον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Γεωργίου. Όπως προκύπτει απ’ το άρθρο 17 της με αριθμ. Πρωτ. 1902/19-06-2008 διακήρυξη για τη μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ.Μαλανδρίνου και με το αριθμ. Πρωτ. 2446/31-07-2008 συμφωνητικό μίσθωσης του ισογείου Δημοτικού κτηρίου, προκύπτει ότι το Δημοτικό κατάστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δύναται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου, να προβεί στην ακύρωση της σύμβασης και στην εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Εισηγείται ομόφωνα

Διαπιστώνουμε και γνωρίζουμε στο Δήμο ότι το Δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ.Μαλανδρίνου παραμένει κλειστό συνέχεια από τις 27/08/2013 μέχρι σήμερα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του χωριού, πλην της 21/09/2013 το απόγευμα και βράδυ, όπου και λειτούργησε αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής εκδήλωσης (Γάμος), που εκτελέστηκε σε τρίτη Κοινότητα. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά άρθρα, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος, στην άμεση λήψη απόφασης, προκειμένω να διακοπεί η Σύμβαση, να παραδοθεί όπως προβλέπεται το μίσθιο στον κάτοχό του και να προχωρήσουμε στην εκ νέου μίσθωσή του.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τα Μέλη

Μανιτάρας Θεοχάρης 1.

2.
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ