ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔAΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Λιδωρίκι, 20/09/2018

Αρ. Πρωτ: 8700

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Ισόγειο κατάστημα ) που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ Μαλανδρίνου της Δ.Ε Λιδωρικίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 202,74 τμ
Πόλη: Οικισμός Μαλανδρίνου
Δήμος: Δωρίδος
Οδός: Εντός οικισμού Μαλανδρίνου.
Όρια: Ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) 50,00€.
Είδος: Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική διαδικασία, η εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ Μαλανδρίνου της Δ.Ε Λιδωρικίου, επιφάνειας 202,74 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Λιδωρίκι.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής (είτε εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας είτε γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) που ανέρχεται στο πόσο 60,00 ευρώ.
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό.
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 8662/19-09-2018 (ΑΔΑ:9ΨΗΠΩ9Ζ-4ΞΙ).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος Αρμόδιος κος Αργυρόπουλος Θεόδωρος Διεύθυνση Ευπάλιο, Τηλέφωνο 2634350031, Φαξ 2634051228.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ