ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 6/13-07-17 έγγραφό του προς το Δήμο Λιδωρικίου σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στην υδροδότηση της τοπικής μας Κοινότητας και ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα έχει αποκατασταθεί μόνο η βλάβη στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από την Λίμνη Μόρνου καθώς και η λειτουργία των γεωτρήσεων.
Στην συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν το λόγο κάτοικοι της Τοπικής μας Κοινότητας οι οποίοι εξέφρασαν την διαμαρτυρία και αγανάκτησή τους για την μη αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έκανε έλαβε υπόψη του:
• Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας.
• Το αριθ. 6/13-07-17 έγγραφο του Προέδρου προς το Δήμο Λιδωρικίου.
• Την κοινωνική αναστάτωση και τις αντιδράσεις των κατοίκων όπως αυτές εκφράστηκαν προφορικά και ενυπόγραφα στο Τοπικό μας Συμβούλιο (βλ. συνημμένες υπογραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού).
• Το γεγονός ότι τα προβλήματα στην υδροδότηση εγκυμονούν κινδύνους σε βάρος της δημόσιας υγείας,
και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα

Η ανοχή στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να επιλύσει ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση της Τοπικής μας Κοινότητας και άπτονται της δημόσιας υγείας δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί.
Καλούμε τον κ. Δήμαρχο και κάθε αρμόδιο της Δημοτικής Αρχής όπως ενός ΠΕΝΤΕ (5) ημερών να μεριμνήσουν για:
• Την αποστολή τεχνικού συνεργείου στην κοινότητά μας για την αποκατάσταση των διαρροών στα δίκτυα υδροδότησής μας.
• Να αποκατασταθεί η λειτουργία του παλαιού διυλιστηρίου και να γίνει το ετήσιο SERVICE στο νέο από την κατασκευάστρια εταιρεία προκειμένου να μας χορηγηθεί βεβαίωση καλής-ασφαλούς λειτουργίας τους.
• Να διατεθεί το βυτιοφόρο όχημα του δήμου για το καθαρισμό της δεξαμενής αδιύλιστου νερού όπου παρατηρείται συγκέντρωση λάσπης.
• Να αποκατασταθεί η ασφαλής ηλεκτροδότηση στην γεώτρηση στην θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ».
• Να εξασφαλιστεί η καθημερινή επιτήρηση της λειτουργίας των χλωριωτών του διυλιστηρίου από τον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο Δήμος καθώς αυτό δεν επιτυγχάνεται σήμερα.
• Να χορηγηθούν αντίγραφα των αποτελεσμάτων πρόσφατων αναλύσεων νερού της Τοπικής μας Κοινότητας καθώς δεν έχουμε λάβει γνώση ούτε έχουμε ενημερωθεί για την λήψη δειγμάτων.
• Να συνδεθούν στο σύστημα τηλεμετρίας οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις υδροδότησης της Τοπικής μας Κοινότητας προκειμένου να προλαμβάνονται οι διακοπές υδροδότησης.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία το τοπικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η παρούσα απόφαση μαζί με αριθ. 6/13-07-17 έγγραφο του Προέδρου προς το Δήμο Λιδωρικίου να κοινοποιηθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης καθώς και στον κ.Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό 2/2017
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τα Μέλη
1.
2.