ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ.

Ανακοίνωση Δωρικής Αδελφότητας 01 2016
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014-2020, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών , των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών , προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λ.π).
Ενδεικτικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα: Επενδύσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και τριτογενή τομέα (υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών) της τοπικής οικονομίας, όπως: δημιουργία , εκσυγχρονισμός και επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, βελτίωση ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων , ενθάρρυνση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης.(για συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΜΕΡΟΣ Α).
Ενδεικτικές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, όπως: βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή χρήση (μουσεία, χώροι άθλησης και εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες , εκθετήρια κ.λ.π) , διατήρηση , αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, έργα υποδομών ή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, έργα δημιουργίας , ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής , πολιτισμού , περιβαλλοντικής αναβάθμισης , και ενεργειών ανάδειξης – προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. (για συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΜΕΡΟΣ Β).
ΜΕΡΟΣ Α
(ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………………
(εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Ο.Ε , Α.Ε κλπ).
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………………………………………………………..
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:…………………………………………….
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή Email:……………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:(όταν πρόκειται για επιχείρηση που ήδη λειτουργεί).
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………
(όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………………
(όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο Ο.Ε , Α.Ε κλπ)
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:………………………………………………………….
(κύρια δραστηριότητα όταν πρόκειται για περισσότερες της μιας)
ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:……………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (αφορά μόνο ιδιωτικές επενδύσεις)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:………………………………………………………
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:………………………………………..
(Δήμος / Δημ. Ενότητα)
Πρόκειται για δημιουργία νέας επιχείρησης ή για εκσυγχρονισμό – επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης ; (συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με Χ).
Δημιουργία νέας επιχείρησης Επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης Εκσυγχρονισμός υφι-
στάμενης επιχείρησης

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε ευρώ):……………………………
(δεν αναγράφεται υποχρεωτικά και οποιαδήποτε αναφορά σε ποσό δεν αποτελεί δέσμευση)
Η προτεινόμενη επένδυση πρόκειται να λειτουργήσει ως ατομική επιχείρηση ή ως νομικό πρόσωπο (ΟΕ , ΑΕ κλπ) ;
……………………………………………………………(αναγράφεται η μορφή της)

ΜΕΡΟΣ Β
(ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ δημόσιου χαρακτήρα όπως π.χ εορταστικές τοπικές εκδηλώσεις , έντυπα προβολής , θεματικές εκθέσεις κ.λ.π )
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (ΟΤΑ α΄ή β΄ βαθμού , συλλογικοί – συνεταιριστικοί φορείς , οργανώσεις, κ.λ.π):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:…………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ (εκπροσώπου):…………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ(εκπροσώπου):………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ(εκπροσώπου):………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ (εκπροσώπου):………………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:………………………………………………………………………….
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή Email:………………………………………………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (αφορά μόνο δημόσια έργα – παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα κοινής ωφέλειας )
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ :………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:……………………………..
(Δήμος / Δημ. Ενότητα)
Πρόκειται για δημιουργία νέου έργου – παρέμβαση ή για βελτίωση , επέκταση υφιστάμενου ; (συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με Χ).
Δημιουργία νέου έργου- παρέμβασης Βελτίωση υφισταμένου έργου – παρέμβασης Επέκταση υφισταμένου έργου – παρέμβασης

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ευρώ):……………………………………………….
(δεν αναγράφεται υποχρεωτικά και οποιαδήποτε αναφορά σε ποσό δεν αποτελεί δέσμευση)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:……………………………………………

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:…………………

Παρατηρήσεις- οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:
– Το ως άνω ερωτηματολόγιο αφού συμπληρωθεί μπορεί να αποσταλεί στην εταιρεία με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση anfokiki@hol.gr ή με fax στο τηλ. 2265350696 ή ταχυδρομικά στην ταχ. δ/νση: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ Γιδογιάννου 37 Άμφισσα Τ.Κ 33100.
– Για περισσότερες της μίας προτάσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει περισσότερες φορές τις παραπάνω φόρμες Α ή και Β στα πεδία αντίστοιχα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α για ιδιωτικές επενδύσεις) ή και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β για δημόσια έργα). Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ή τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ και του εκπροσώπου αναγράφονται μία φορά.
– Σημειώνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματοςCLLD/ LEADER από την ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν την ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε και δεν δημοσιοποιούνται χωρίς την έγγραφη άδεια του ενδιαφερομένου. Πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:00 στο τηλ. 2265350696 (κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ